Vacaturekrant LTC de Gelenberg

Een vereniging kan niet bestaan zonder de hulp en bijdrage van haar leden. Afgelopen verenigingsjaar is duidelijk geworden dat sommige werkgebieden te weinig aandacht hebben gekregen o.a. door een te grote werkdruk van het Bestuur.

Door aanpassingen in de organisatiestructuur en herverdelingen van taken zijn een aantal vacatures ontstaan. Als iedereen een kleine bijdrage levert kunnen we gezamenlijk LTC de Gelenberg transformeren naar de mooiste tennisvereniging van Maas en Waal. Doe je met ons mee?

Wie zoeken we?

1. Penningmeester

Na een periode van 2 jaar de rol van penningmeester te hebben vervult, stelt Sonja Meulenbelt haar functie beschikbaar. Desondanks zal zij een actieve bijdrage blijven leveren aan onze vereniging als zijnde jeugdcoördinator en (mede)organisator van diverse jeugdactiviteiten zoals het open jeugdtoernooi en het jeugdkamp. De functie van penningmeester is vanaf februari 2019 vacant.

Functiebeschrijving bestuurslid Penningmeester 

Hoofdtaak
Lid van het bestuur. Het bestuur van LTC de Gelenberg is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het clubbeleid. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle lopende en toekomstige financiële zaken van de vereniging. Je neemt op het financiële vlak initiatief tot verbeteringen en doet daartoe voorstellen naar de overige bestuursleden. Daarnaast geef je opbouwende kritiek t.a.v. beleidsvoorstellen van andere bestuursleden en/of commissies. Samen met de voorzitter en de secretaris vorm je het dagelijks bestuur. Daarbij zorg je dat de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging goed verlopen.
Verder ben je het aanspreekpunt voor de commissies contributie-inning, kassa-administratie, de financiële administratie en de sponsorcommissie. Indien nodig geef je deze commissies feedback over de uitvoering van hun taken en bewaak je de taakuitvoering van deze commissies. 

Verdere taken:

 • Neemt actief deel aan bestuursvergaderingen
 • Opstellen (tussentijdse) financiële rapportage t.b.v. de bestuursvergaderingen
 • Opstellen jaarbegroting en de jaarlijkse financiële verantwoording t.b.v. de ALV
 • Boeken afschrijvingen, investeringen, eindejaar afsluiting boekjaar in het administratieprogramma. Afschrijfschema bijhouden
 • Beoordelen van inkomende facturen en declaraties
 • Bepaalt, in overleg met de barbeheerder en de barinkoper de verkoopprijzen van de kantine
 • Aanvraag subsidies
 • Opstellen en versturen van jaarlijkse facturen voor sponsoren, innen van boetes t.a.v. niet nagekomen bardienstverplichting
 • Zorg dragen voor de benodigde reserveringen overeenkomstig de afspraken en besluiten van het bestuur en stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording. 
 • Inning inschrijfgeld van de open toernooien
 • Roept de kascontrole commissie bijeen en voorziet deze van al de benodigde informatie
 • Periodieke voorraadcontrole en balans einde jaar, samen met bestuurslid accommodatie
 • Geld afstorten en boeken in de administratie

De werkzaamheden van de penningmeester worden jaarlijks gecontroleerd door een vanuit de ALV benoemde kascontrole commissie.

Totale tijdsbelasting (inclusief bestuursvergaderingen) na verdere herstructurering: 2,5 uur per week. Hierbij ben je zelf de persoon die de functie kan uitbouwen en/of verder (her)inrichten. Ook is het mogelijk om de commissies waarmee je samenwerkt uit te breiden. 

Beschik je over financieel inzicht en ben je accuraat? Draag je onze club een warm hart toe en vind je het gezellig om samen met een alsmaar groeiende club, hardwerkende vrijwilligers aan de toekomst van LTC de Gelenberg te werken? Neem de uitdaging aan!!!

Voor meer informatie kun je terecht bij Sonja Meulenbelt, bereikbaar via [email protected] of 06-37179413.

2. Secretaris

Na 2 termijnen van 3 jaar stopt Joost Bakker met zijn bijdrage in het bestuur van LTC de Gelenberg. Hiermee geeft Joost een volgend lid de gelegenheid om via directe bijdrage in het bestuur, onze vereniging te helpen uitgroeien tot de mooiste tennisvereniging van Maas en Waal. De functie van secretaris komt vanaf 2019 beschikbaar.
 
Functiebeschrijving bestuurslid Secretaris

Hoofdtaak:
De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging. De uitdagende functie van Secretaris beperkt zich dan ook zeker niet tot notulist in de bestuursvergadering. Als secretaris ben je vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor de ledenadministratie, ICT en communicatiecommissie. Je neemt het voortouw in beleidsvorming op één van deze gebieden. Daarnaast geef je actief feedback op beleidsvoorstellen van een ander bestuurslid. Ook zorg je dat de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging soepel lopen.
 
Verdere taken:

 • Inventariseert t.b.v. de bestuursvergadering agendapunten, stelt de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst en verspreidt deze.
 • Notuleert, verzorgt en verspreidt de actiepuntenlijst van de Algemene Ledenvergadering.
 • Ontvangt correspondentie dat gericht is aan het bestuur en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt.
 • Verstuurt mailings aan leden namens het bestuur.
 • Is aanspreekpunt en onderhoudt contacten voor bijvoorbeeld KNLTB, gemeente, andere verenigingen, KvK, verzekeringen, alarmsysteem, sleuteluitgifte en AVG wetgeving.

 
Totale inschatting tijdsbelasting (inclusief bestuursvergaderingen) na verdere herstructurering: 2 uur per week. Maar vanzelfsprekend ben jij de persoon die de functie verder kan inrichten. Dus de tijdsinvestering heb je zelf voor een groot deel in de hand.
 
Ben jij graag innovatief en creatief bezig? Heb je passie voor tennis en LTC de Gelenberg? Heb je goede ideeën over de toekomst van onze vereniging? Neem dan deze uitdaging aan en help je club!
 
Meer informatie kun je inwinnen bij Joost Bakker, bereikbaar via [email protected] of 06-41637797.

3. Bestuurslid Accomodatie

I.v.m verhuizing is medio februari 2019 de functie van bestuurslid accommodatie, bar en vrijwilligers beschikbaar.

Op de club gebeurt het! Tennisles, gezelligheid op de baan na een wedstrijd of tijdens een toernooi. Er is op vele momenten iets bij LTC de Gelenberg te beleven. Dit is jouw kans om je steentje bij te dragen aan het verenigingsleven.

Functiebeschrijving bestuurslid accommodatie, bar en vrijwilligers

Hoofdtaak:
Samen met de mede bestuursleden het beleid uitvoeren van onze vereniging, korte-en lange termijn doelstellingen maken en bewaken. Bewaken van budgetten.
 
Verdere taken:

 • Bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering.
 • Voorzitten van besprekingen accommodatie, bar en vrijwilligerscommissie.
 • Coördineren van de werkzaamheden van de onderhoudscommissie. 
 • Coördineren van de werkzaamheden van de barcommissie.
 • Coördineren van de werkzaamheden van de commissie vrijwilligerswerving en behoud.
 • Vertegenwoordigen van de commissie accommodatie, bar en vrijwilligers binnen het verenigingsbestuur.
 • Aansturen en controle van schoonmaakbedrijf.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor sociale hygiëne binnen de vereniging.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan vrijwilligerswerving en behoud. 
 • Je controleert de naleving van wettelijke en andere bepalingen.

Heb je een voorliefde voor tennis? Vind je het leuk om in een team te werken? Een team van vrijwilligers te enthousiasmeren, informeren en te ondersteunen? De club naar een hoger niveau te tillen? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

Totale inschatting tijdsbelasting 2,5 uur per week.

Spreekt deze uitdaging je aan of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Odilia Kohlen via [email protected] of 06-30977097.

4. Coördinator sponsoring + vrijwilligers werkgroep sponsoring

Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers ga jij sponsoring binnen LTC de Gelenberg op de kaart zetten. A la carte sponsoring afgestemd op de behoeften van de sponsor waardoor er duurzame relaties ontstaan. Ben je “open minded” en vind je het leuk om met veel vrijheid iets moois op te bouwen dan zoeken we jou!

Meer informatie kun je inwinnen bij Charles Boekhout (Voorzitter) [email protected] of 06-51958776.

5. Coördinator + vrijwilligers vrijwilligerswerving en behoud

In een werkgroep van ca 3 personen zorgen jullie ervoor dat vrijwilligers worden geworven en behouden. Vind je het leuk om het vrijwilligersbeleid op de kaart te zetten, nieuwe vrijwilligers te werven, te introduceren en te begeleiden. Dan is dit je kans!

6.  Vrijwilliger(s) inkoop drank & (non)food

Vind je het leuk om met z’n 2-en de inkoop te regelen van drank en (non)food? Het ontvangen en controleren van bestellingen. Het aanvullen van voorraad en klaarzetten van retouremballage. Kom ons dan versterken!

Meer informatie kun je inwinnen bij Odilia Kohlen (Bestuurslid Accommodatie), bereikbaar via [email protected] of 06-30977097.

7. Vrijwilliger(s) jeugdcommissie

De jeugdcommissie is op zoek naar 4 enthousiaste ouders en/of leden die een steentje willen bijdragen aan de invulling van jeugdactiviteiten. Tennist jouw (klein)zoon/dochter? Stel je dan nu beschikbaar zodat óók in de toekomst leuke jeugdactiviteiten georganiseerd worden.

Voor meer informatie kun je terecht bij Remco Overmars (bestuurslid Sport). Hij is bereikbaar via [email protected] of 06-51997905. Ook Sonja Meulenbelt (coördinator jeugdcommissie) kan jouw vragen beantwoorden via [email protected] of 06-37179413.

8. Vrijwilliger ICT 

Als vrijwilliger ICT geef je proactief advies en ondersteuning op het gebied van ICT binnen onze vereniging. Jouw aandachtsgebieden zijn technisch beheer van apparatuur, zoals laptops, afhangbord, telecom, televisie en wifi-netwerk en het onderhouden van e‑mailadressen, website, club app en opslag van bestanden. 

Ben jij technisch ingesteld, graag innovatief en toekomstgericht bezig en vind je het ook belangrijk dat de ICT bij onze vereniging goed is en blijft? Kom ons dan helpen met deze belangrijke taak! 

Meer informatie kun je inwinnen bij Joost Bakker (bestuurslid communicatie/ secretaris), bereikbaar via [email protected] of 06-41637797 en bij Vincent Henricks, bereikbaar via [email protected] of 06-51475514.

9. Vrijwilliger communicatie 

In een team van 3 personen verzorg jij samen met je teamgenoten de interne en externe communicatie van LTC de Gelenberg. Ben jij graag innovatief en creatief bezig en vind je het ook belangrijk dat de communicatie bij onze vereniging goed staat? Kom dan ons communicatieteam versterken! 

Meer informatie kun je inwinnen bij Joost Bakker (Bestuurslid communicatie/ secretaris), bereikbaar via [email protected] 06-41637797.

 

Dus … wacht niet langer en lever een bijdrage aan JOUW CLUB. We horen graag van je!

Met sportieve tennis groet,

Bestuur LTC de Gelenberg