Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de groundsman en/of het bestuur en haar commissies.

Gepaste sportkleding en geëigende tennisschoenen zijn op de baan voorgeschreven. 

Artikel 2

 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
 2. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen. Opzeggen van het lidmaatschap voor het opvolgende seizoen dient men uiterlijk 4 december schriftelijk bij de ledenadministratie van de vereniging te doen.
 3. Bij aanmelding zal door het lid, of door de wettelijke vertegenwoordiger, een machtiging tot incasso afgegeven dienen te worden.
 4. Indien een lid in een jaar geen bardiensten wenst te draaien zal hiervoor een door het bestuur vastgelegd bedrag worden geïncasseerd. 

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 

Vergaderingen

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden minimaal vier keer per jaar gehouden of zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 

Artikel 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke uitnodiging (eventueel per e-mail) aan ieder bestuurslid, tenminste vijf dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.

Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering. 

Artikel 7

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Bij aanvang van de vergadering worden door het bestuur zo nodig een of meer stemmentellers aangewezen. 

Artikel 8

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden. 

Commissies

Artikel 9

De algemene ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies, met uitzondering van de kascommissie, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

Artikel 10

De kascommissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. 

Artikel 11

Door het bestuur worden de leden van de diverse commissies benoemd. In deze commissies hebben eventueel bestuursleden zitting. 

Artikel 12

De werkzaamheden van de in artikel 11 genoemde commissies zullen minimaal bestaan uit:

 • het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien, trainingen en wedstrijden
 • het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen
 • het beheer en onderhoud van het clubhuis
 • het beheer en onderhoud van het tennispark
 • de exploitatie van de bar. 

Besluitvorming

Artikel 13

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

Artikel 14

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 

Artikel 15

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste.

Besluiten worden genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

Bestuur

Artikel 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.

Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Tevens dient dit rooster zorg te dragen voor de continuïteit van het bestuur.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

Artikel 17

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar.

Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamhedenwaargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. 

Artikel 18

Met verwijzing naar de statuten behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen welke een bedrag van € 7.500,-- te boven gaan. 

Artikel 19

De penningmeester is alleen/zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen tot een maximum bedrag van € 3.000,--. Betalingen die dit bedrag te boven gaan, dienen te allen tijde door een 2ebestuurslid te worden goedgekeurd. Het betreft te allen tijde betalingen voortvloeiend uit verplichtingen als gevolg van besluiten die door het voltallige bestuur zijn genomen. 

Artikel 20

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van leden of derden. 

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging, kleine voorwerpen van geringe waarde behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. 

Aanmeldingsformulier

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient minimaal te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum. 

Slotbepalingen

Artikel 23

In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, wordt verwezen naar de statuten.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

Artikel 24

Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op 13 februari 2017.