Privacy- en cookiebeleid LTC de Gelenberg

Druten, Maart 2019 Versie 2.4

Artikel 1. Algemeen

LTC De Gelenberg is al sinds 1966 een toonaangevende tennisvereniging. Ten behoeve van de activiteiten van LTC De Gelenberg worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. LTC De Gelenberg behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. Wij hechten er veel waarde aan de bescherming van uw privacy te waarborgen. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   

Artikel 2. Doel van de registratie van Persoonsgegevens

2.1.   Doelstelling vastlegging privacygevoelige gegevens van onze leden op basis van een lidmaatschapsovereenkomst: 

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving als lid van de tennisvereniging of deelname aan tenniswedstrijden;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van (potentiele) leden; het - binnen het kader van de relevante wetgeving
 • het toesturen van informatieve berichten ten behoeve van het stimuleren van tennissport en verenigingsdoelstellingen
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de activiteiten van de tennisvereniging;
 • het kunnen vergelijken van gegevens met de tennisschool waar een samenwerkingsverband mee is gesloten. Deze gegevens dienen identiek te zijn aan de gegevens welke LTC De Gelenberg in haar beheer heeft, immers het volgen van tennislessen vindt exclusief bij deze tennisschool plaats en lidmaatschap van LTC de Gelenberg is een vereiste voor het volgen van tennislessen bij LTC de Gelenberg. In het kader hiervan vindt er periodiek een controle plaats waarin gegevens worden vergeleken en daardoor gecorrigeerd en/of aangevuld. Bij geconstateerde hiaten nemen wij vanzelfsprekend contact met u op.
 • het toegang geven tot online training- en wedstrijdschema’s;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met het lidmaatschap van de vereniging (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet;
 • de uitvoering en aanvraag van subsidie bij gemeente Druten.

2.2.   Doelstelling van vastlegging privacygevoelige gegevens van klanten en leveranciers op basis van een opdracht of contract zijn: 

 • Het leveren en bestellen van diensten en goederen en/of het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht t.b.v. Tennisvereniging.  

2.3.   Doelstelling van vastlegging privacygevoelige gegevens van prospects, stakeholders, lobbyisten, sponsoren en overige geïnteresseerden op basis van mondeling toestemming, sponsor contract, uitnodigingen via Social Media, of afgifte visitekaartje zijn: 

 • Het leveren en bestellen van gratis diensten, goederen en sponsorgelden t.b.v. LTC de Gelenberg.
 • Promoten van sponsoren
 • Promoten van LTC de Gelenberg  

Artikel 3.

3.1.   De volgende persoonsgegevens worden, op basis van dataminimalisatie, verwerkt: 

 • Achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, KNLTB-Bondsnummer, speelsterkte, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van het lid of van hun ouders / wettelijke vertegenwoordigers; 
 • een administratie- cq lidnummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • nationaliteit en geboorteplaats van het lid; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het lid; 
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van de tennisactiviteiten; 
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde wedstrijdresultaten; 
 • gegevens voor de organisatie van diverse activiteiten; 
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van lidmaatschap- en wedstrijd en trainingskosten;
 • gegevens van tennisleraren en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van trainingen en wedstrijden;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van andere wetgeving.  

Artikel 4. Geheimhouding

Persoonsgegevens gegevens worden door LTC De Gelenberg steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.

Medewerkers, vrijwilligers en Bestuur van LTC De Gelenberg zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg / GDPR dienen te behandelen. Voor zover LTC De Gelenberg derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 5. Gebruik van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens worden door LTC De Gelenberg niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van de geregistreerde persoon of ouder(s)/ verzorgers, indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of indien LTC de Gelenberg hiertoe wettelijk is verplicht.    

Artikel 6. Beveiliging, bewaring en verwijdering

LTC De Gelenberg heeft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

LTC De Gelenberg ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR, blijft gelden. Uw persoonsgegevens worden door LTC De Gelenberg opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende 2 jaar na einde lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
   

Artikel 7. Verstrekking van gegevens binnen LTC De Gelenberg

Persoonsgegevens worden binnen LTC De Gelenberg uitsluitend verstrekt aan medewerkers en vrijwilligers die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan. Dat zijn degenen die:

 • belast zijn met de hierboven onder artikel 1 en 2 opgesomde werkzaamheden, of
 • als bestuurder verantwoordelijk zijn voor de hierboven onder artikel 1 en 2 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder artikel 1 en 2 opgesomde werkzaamheden.
   

Artikel 8. Verstrekking van gegevens aan derden

LTC De Gelenberg zal de Persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • LTC De Gelenberg op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 • Gemeente Druten voor het doen van aanvragen m.b.t. subsidie;
 • het desbetreffende lid zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking (dit betreft een wettelijk bepaalde uitzonderingssituatie), of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie; epilepsie, etc), waarbij het vragen van toestemming onmogelijk blijkt. Ook dit betreft een wettelijk bepaalde uitzonderingssituatie.
   

Artikel 9. Uw rechten

Een ieder die bij ons geregistreerd staat heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een geregistreerde van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het privacybeleid kan hij/zij LTC De Gelenberg een e-mail te sturen naar: [email protected].

Artikel 10. Cookies  

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.  

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening. LTC De Gelenberg maakt alleen gebruik van (functionele) cookies en analytische cookies.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

Artikel 11. Links naar andere websites  

Op de website www.degelenberg.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijkheid voor verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Indien een bezoeker van onze website ervoor kiest onze Website te delen via social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, dan zullen de persoonsgegevens (zoals naam en IP-adres) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van diens persoonlijke webpagina’s op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de social media websites van toepassing. LTC De Gelenberg is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media websites. Deze privacy- en cookieverklaring zijn daarom ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.  

Artikel 12. Wijzigingen in het privacybeleid

LTC De Gelenberg behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Wij adviseren onze leden, leveranciers en andere geregistreerden dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.    

Artikel 13. Contactgegevens

Uw gegevens worden door LTC De Gelenberg zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met onze Secretaris van de vereniging. Voor alle zaken met betrekking of rondom de privacy is als vertegenwoordiger voor de vereniging Mevr. Y. van de Geijn-van Deursen aangesteld. In deze hoedanigheid is hij voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangesteld als contactpersoon. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-40253891 of via e-mail: [email protected].

Artikel 14. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.